Praca dla Trenera - założenia

 

Założenia i cele projektu Praca dla Trenera

Projekt Praca Dla Trenera to bezpłatna forma gromadzenia i prezentacji na stronach Śląskiego Związku Piłki Nożnej ogłoszeń klubów piłkarskich, oferujących pracę dla trenerów. Jest skierowany  do klubów mających zamiar zatrudnić trenerów, a także poszukiwanym przez trenerów bankiem informacji o możliwości znalezienia pracy.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie Praca dla Trenera

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne lub mailowe dostarczenie wypełnionego przez klub druku ogłoszenia. Druk ogłoszenia winien być podpisany przez osoby do tego upoważnione i zawierać tylko treści związane z ofertą pracy. Druk ogłoszenia można pobrać na stronie Śląskiego Związku Piłki Nożnej w dokumentach do pobrania Komisji Szkolenia.

 

Informacje o klubach poszukujących zatrudnienia

Wykaz klubów oferujących zatrudnienie trenerom będzie umieszczony w zakładce Praca dla Trenera. Wykaz będzie niezwłocznie aktualizowany o nowe informacje przekazywane przez kluby lub usunięcie zrealizowanych ogłoszeń.

 

Informacje dla trenerów poszukujących klubów

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w danym klubie, w ramach oferty Praca dla Trenerów we własnym zakresie kontaktują się z klubem, w sposób wskazany w ogłoszeniu.

 

Odpowiedzialność organizatora akcji

Śląski Związek Piłki Nożnej nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:

  • treści zawartych w ogłoszeniach,
  • weryfikacji uprawnień trenerów zainteresowanych pracą,
  • umów i uzgodnień zawartych pomiędzy klubem, a zatrudnionym trenerem,
  • niewywiązywania się którejś ze stron z warunków podpisanych umów i ustaleń.

 

Czas i ilość ogłoszeń przygotowanych przez klub

Obowiązujący czas uczestnictwa w programie to rok kalendarzowy, zaś każdy klub może zamieścić maksymalnie dwa ogłoszenia w tym okresie.